د اونۍ عمومي طرحه

 • 25 اګست - 31 اګست

  • 1 سپتمبر - 7 سپتمبر

   • 8 سپتمبر - 14 سپتمبر

    • 15 سپتمبر - 21 سپتمبر

     • 22 سپتمبر - 28 سپتمبر

      • 29 سپتمبر - 5 اکتوبر

       • 6 اکتوبر - 12 اکتوبر

        • 13 اکتوبر - 19 اکتوبر

         • 20 اکتوبر - 26 اکتوبر

          • 27 اکتوبر - 2 نومبر